Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil

Databasefejl fil 72 findes ikke
PDF dokument - Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA.

1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2 Formål

2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease og/eller leje biler og eventuelt andre køretøjer og stille disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for foreningens udgifter, hensættelser m.v. Udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

§ 3 Medlemmer

3.1. Som medlem kan optages enhver person, herunder juridiske personer (institutioner, virksomheder og foreninger), der opfylder nærmere angivne betingelser jf. § 3.4. Juridiske personer skal meddele bestyrelsen skriftligt, hvem der skal registreres som bruger af medlemskabet.

3.2. Enhver optagelse af et nyt medlem er betinget af, at bestyrelsen kan godkende den. Bestyrelsen er berettiget til at afvise ansøgning om optagelse af medlemskab og til at henvise ansøger til en venteliste.

3.3. Foreningen opererer med følgende typer medlemskaber: Ordinært medlemskab, tillægsmedlemskab og passivt medlemskab. Ordinære og tillægsmedlemskaber betegnes aktive medlemskaber. Ordinært medlemskab er enten alment eller begrænset. For hver type gælder særlige betingelser, rettigheder og pligter.

3.4. Ethvert medlem skal ved indmeldelsen være fyldt 23 år og have haft gyldigt kørekort i mindst ét år. Bestyrelsen er berettiget til at dispensere fra betingelsen om kørekort i mindst ét år, men kun i enstemmighed. Ethvert medlem skal desuden opfylde betingelserne fastsat i de til enhver tid gældende medlemsvilkår jf. § 9.

3.5 En person kan optages som tillægsmedlem, hvis der i personens husstand er et ordinært medlem. Bestyrelsen er berettiget til for tillægsmedlemmer at dispensere fra såvel alderskravet på 23 år som betingelsen om kørekort i mindst ét år, men kun i enstemmighed. Hvis et tillægsmedlem optaget på dispensation fra alderskravet overgår til at være ordinært medlem, kan bestyrelsen forlænge dispensationen, men kun i enstemmighed. Tillægsmedlemmet har samme betingelser, rettigheder og pligter som sir ordinære medlem. Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidig.

3.6 Et ordinært medlem kan skifte fra alment til begrænset medlemskab i en periode på mindst 6 måneder med 3 måneders varsel. Et tilsvarende skifte fra begrænset til alment medlemskab kan ske uden varsel. Eventuelle tillægsmedlemskaber tilknyttet det ordinære medlem skifter samtidig.

3.7 Et ordinært medlem kan overgå til passivt medlemskab i en periode på mindst 6 måneder med 3 måneders varsel. Eventuelle tillægsmedlemskaber tilknyttet det ordinære medlem overgår samtidig til passivt medlemskab.

3.8 Et passivt medlem kan overgå til aktivt medlemskab. Hvis der er venteliste, kan bestyrelsen henvise ønske om aktivt medlemskab til denne. På ventelisten har passive medlemmer forrang fremfor nyindmeldte.

§ 4 Opsigelse

4.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med tre måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned til bestyrelsen.

4.2. Senest en måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtede til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og foreningen således pligtig til at afregne et evt. overskydende beløb svarende til det af medlemmet betalte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor foreningen.

§ 5 Eksklusion

5.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen:

 • Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler resterende kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.
 • Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.
 • Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.
 • Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler.
 • Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort.

5.2. En eksklusion har omgående virkning således, at udleverede nøgler straks skal afleveres efter bestyrelsens anvisning, og eventuelle igangværende reservationer afbrydes.

§ 6 Indmeldelsesgebyr, depositum og kontingent

6.1. Ethvert medlem skal betale indmeldelsesgebyr og depositum ved indmeldelsen. Depositum tjener til sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.

6.2. Indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved udmeldelse, eller såfremt medlemskabet af anden grund ophører. Dog vil halvdelen af gebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig indenfor to måneder efter at have indmeldt sig.

6.3. Aktive medlemmer betaler kontingent plus bidrag til foreningens forsikringsordning månedligt.

6.4. Alle beløbssatser for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af den til enhver tid gældende prisliste jf. § 10.

§ 7 Hæftelse

7.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (depositum) for forpligtelser vedrørende foreningen. Et medlem friholder dog foreningen for ethvert ansvar, som foreningen måtte ifalde overfor det offentlige eller private på grund af den brug, medlemmet gør af en delebil eller som følge af medlemmets misligholdelse af Medlemsvilkårene. Tillægsmedlemmer hæfter solidarisk med det ordinære medlem, de er tilknyttet.

§ 8 Andel

8.1. Medlemmerne har andel i foreningens formue svarende til deres indskud - dog med respekt af § 19.3.

8.2. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Medlemmets depositum kan ikke stilles til sikkerhed eller gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 9 Brug af foreningens køretøjer

9.1. Brug af foreningens køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes på foreningens generalforsamling. Redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse.

9.2. Et tillægsmedlems rettigheder og pligter vedrørende brug af foreningens køretøjer sidestilles med sit ordinære medlems. Ordinære og tillægsmedlemmers rettigheder og pligter vedrørende brug af foreningens køretøjer sidestilles. Passive medlemmer har ingen ret til at gøre brug af foreningens køretøjer. Ved overgang til passivt medlemskab afleveres nøgle til foreningens nøgleskabe.

9.3. Manglende overholdelse af Medlemsvilkårene jf. 9.1 betragtes som misligholdelse af medlemmets forpligtelser.

§ 10 Vederlag for brug af foreningens køretøjer

10.1. Vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes på generalforsamlingen og er til enhver tid gældende for alle medlemmer.

10.2. Uopsættelige prisjusteringer kan dog - med minimum 14 dages varsel - meddeles af bestyrelsen.

10.3. Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning for udgifter, hensættelser m.v. i overensstemmelse med foreningens formål jf. § 2.

10.4. Bestyrelsen fører foreningens prisliste over alle gældende vederlag.

§ 11 Generalforsamling

11.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

11.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.
 5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse af eventuelle vederlagsændringer (prislisten).
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

11.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 12 Indkaldelse m.v.

12.1. Generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for ordinær generalforsamling varsles med brev eller e-mail senest 4 uger før.

12.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, og formanden udsender de indkomne forslag senest 2 uger før generalforsamlingen.

12.3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem. Administrator og revisor tilknyttet foreningen, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

§ 13 Beslutninger på generalforsamlingen

13.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer kræver dog et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer (stemmeberettigede medlemmer). Opnås et flertal for forslaget på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, men dette flertal ikke udgør mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

13.2. Hvert ordinært medlem har på foreningens generalforsamling én stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra ét andet medlem.

13.3. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstiles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Bestyrelse

14.1. Generalforsamlingen vælger af foreningens medlemmer en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

14.2. Bestyrelsen består af en formand, der vælges af bestyrelsen, samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

14.3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver generalforsamling.

14.4. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

14.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer samt eventuelt næstformand og sekretær.

14.6. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 15 Tegningsret

15.1 Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 16 Administration

16.1. Bestyrelsen kan ansætte en administrator til varetagelse af foreningens økonomiske og administrative forvaltning. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med en evt. administrator om opgaver og beføjelser. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator.

16.2. Foreningens midler indsættes på særskilt bank- eller girokonto. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto.

16.3. Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura i alle forhold, der hører til driften.

§ 17 Regnskab

17.1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og evt. administrator.

17.2. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 18 Revision

18.1. Årsregnskabet udsendes til medlemmerne senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

18.2. Generalforsamlingen vælger en revisor samt evt. en revisorsuppleant.

§ 19 Opløsning

19.1. Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer (stemmeberettigede medlemmer). Opnås et flertal for forslaget på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, men dette flertal ikke udgør mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

19.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

19.3. Ved opløsning af foreningen udloddes - efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld - den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til aktiviteter til fremme af miljømæssige formål.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling, Fuglevad Mølle, d. 30.1.2003.
3.5, 3.7 og 3.8 tilføjet på ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2005.
14.6 og 15.1 ændret på ekstraordinær generalforsamling mandag den 17. november 2008.
Nye, gennemskrevne vedtægter med mange ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling mandag den 15. april 2013.
3.3, ny 3.6 og 9.2 ændret på ekstraordinær generalforsamling 8. september 2016.
5.2 og 9.3 tilføjet, og 7.1 udvidet på generalforsamling mandag 14. marts 2022.