Generalforsamling i Lyngby Delebil 2005

Som tidligere meddelt holder vi generalforsamling i Lyngby Delebil, onsdag den 9. marts kl 19.30 på Fuglevad Mølle.

Dagsordenen vil være ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Eventuelt.

ad pkt 4:

Med virkning fra den 1. november forhøjede vi prisen for Puntoen til 1.20 kr pr km. Denne forhøjelse skal endeligt godkendes på generalforsamlingen.

ad pkt 6:

Vi har modtaget et forslag fra Thomas:

Formålet med tilføjelsen er at håndtere en situation, hvor et medlem vil være passiv igennem en længere periode, eksempelvis på grund af et udlandsophold. Medlemmet ønsker at reducere sine udgifter og foreninger ønsker at have flest muligt aktive medlemmer.

3.5 Et medlem kan overgå til passivt medlemskab i en periode på minimum 6 måneder. Det forudsættes, at der er en person på venteliste, der vil indtræde i foreningen som aktivt medlem og at ønske om passivt medlemskab varsles med minimum 2 måneder. Ved overgang til passivt medlemskab afleveres nøgle til foreningens nøgleskabe.

3.6 Som passivt medlem betaler man ikke månedligt kontingent og kan ikke gøre brug af foreningens biler.

3.7 Et passivt medlem kan overgå til aktivt medlemskab, når ønsket om aktivt medlemskab er varslet med minimum 2 måneder og når foreningen har plads til flere aktive medlemmer, eksempelvis i forbindelse med udvidelse med en bil mere. I den forbindelse vil et passivt medlem med ønske om igen at blive aktivt have fortrinsret over personer på ventelisten.

mvh, pbv, Hjalmar
Lyngby Delebil, 1. marts 2005 - Link til hovedsiden.