Generalforsamling, Lyngby Delebil. Tirsdag den 16. marts 2004

Til stede: Hjalmar, Lis, John, Charlotte, Lone, Birger, Hans. Afbud fra Thomas og Ida.

 1. Valg af dirigent.
 2. Hjalmar blev valgt til dirigent
  Lone blev valgt til referent

 3. Bestyrelsens beretning
 4. Hjalmar gjorde kort rede for Lyngby Delebil's første år. Dette er i store træk gået uden problemer: Puntoen har kørt ca. det antal km., som der var budgetteret med, og den har været udlejet ca. det timeantal, som budgettet var baseret på. Der har været gjort forskellige forsøg på at tiltrække nye medlemmer til klubben, og der er etableret en venteliste, men der er endnu ikke potentielle medlemmer nok til, at klubben kan udvide med endnu en bil.

 5. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
 6. Årsregnskabet blev fremlagt og forklaret. Klubben havde 31.12.2003 ikke fuld dækning for medlemmernes indbetalte depositum, men hvis klubben skulle blive opløst, ville denne dækning alligevel være til stede, for klubben har et depositum hos Europcar, som i givet fald ville blive tilbagebetalt. Derudover formodes Lyngby kommunes Tekniske Forvaltning at refundere klubben de 5000 kr, som nøgle-standeren kostede, og som klubben har betalt indtil videre. John har kontakten til kommunen.

 7. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøj samt fastsættelse af kontingent.
 8. Der står i vedtægterne, at det koster 100 kr. pr. påbegyndt time, i tilfælde af at bilen afleveres for sent. Forslaget gik ud på, at denne bøde kun forfalder, hvis bilen er udlejet til et andet medlem. Hvis bilen ikke er lejet ud, skal medlemmet, som afleverer for sent, kun betale for den ekstra påbegyndte time. Forslaget blev vedtaget, og Hjalmar påtog sig at ændre prislisten i overensstemmelse hermed.

 9. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.
 10. Tre nye medlemmer er klar til indmeldelse i klubben så snart der er basis for en bil mere. Dette gav anledning til en længere diskussion om det økonomiske grundlag for bil nr. 2, dennes størrelse og placering. Det blev fremført, at en bil nr. 2 måske ikke behøver helt så mange medlemmer for at være økonomisk bæredygtig, idet den også vil kunne dække en del af det p.t. udækkede kørselsbehov, som eksisterende medlemmer har (og som illustreres ved, at alle har oplevet at bilen var optaget på et tidspunkt, hvor man gerne ville bestille den). Ud fra denne betragtning, kunne 6 husstande måske være tilstrækkeligt. Det blev besluttet at gøre en aktiv indsats for at få flere medlemmer, og Lone tilbød at lave et opslag til supermarkeder, biblioteker, etc. hvor evt. interesserede kan rive en strimmel papir af, hvorpå www-adressen fremgår. Dette opslag skulle så rundsendes til alle, som hver især skulle hænge det op i deres respektive nærområder. Det blev besluttet, at bil nr. 2 skal starte med at stå på Lyngby station for at undgå yderligere udgifter. Når klubben så har mulighed for det, vil nr. 2 bil blive flyttet til Virum. Der var en generel diskussion ang. km-pris for den nye bil, det nødvendige antal husstande og den deraf følgende økonomi for bilen. Europcar har givet en leasing-pris på en Fabia, og på den baggrund var der flertal for at give bestyrelsen mandat til at iværksætte anskaffelsen af bil nr. 2 når der er 6 husstande på ventelisten og samtlige har bekræftet deres ønske om at blive medlemmer. (Det endelige antal skulle gerne blive 7 nye husstande). Økonomien vil så køre rundt med en km-pris på 1,25 kr, hvilket afspejlede et bredt ønske om ikke at skulle betale særligt meget mere for at køre i den lidt større Fabia, sammenlignet med Puntoen.

 11. Forslag fra medlemmerne
 12. Der var ikke indgået forslag til bestyrelsen forud for afholdelsen af generalforsamlingen.

 13. Valg af bestyrelse.
 14. Hjalmar og Charlotte genopstillede til bestyrelsen og blev genvalgt for en 2-årig periode. Charlotte nævnte, at klubben muligvis vil blive pålagt moms, og Hjalmar lovede at prøve at programmere hjemmesiden så det meste arbejde kan gøres automatisk. Thomas genopstillede og blev genvalgt som suppleant. Lone genopstillede og blev genvalgt til revisor.

 15. Eventuelt
 16. a. Det blev foreslået at vælge en "Fadder" til bilen. Det ville være vedkommendes ansvar at sørge for at bilen kommer til regelmæssige service-eftersyn, at der altid er olie, sprinklervæske, etc. og at bilen bliver vasket efter behov. Fadderen skal ikke nødvendigvis gøre disse ting selv, men se til, at de bliver gjort. Thomas havde på forhånd erklæret sig villig til at være Fadder, så længe bilen står på Lyngby St. Fadderen kan reservere bilen på klubbens regning, når der skal foretages vask/service, etc.

  b. Der blev spurgt, om det er muligt at modtage en e-mail, når der bliver foretaget en aflysning af et andet medlem. Dette ville gøre det lettere at holde sig ajour, hvis et medlem gerne vil have bilen en dag, hvor den allerede er booket af et andet medlem. Hjalmar lovede at programmere en sådan funktion til dem, der måtte være interesserede.

  c. Det blev foreslået, at perioden fra 23.00 til 06.00 skulle være gratis, baseret på den formodning, at ingen medlemmer starter deres leje-periode indenfor dette tidsrum og at bilen derfor ikke vil blive savnet, hvis den først leveres tilbage den følgende morgen. Forslaget blev ikke vedtaget, da den manglende indtægt i givet fald skulle indtjenes på anden vis.

  d. Det blev spurgt, om der var nogen, der havde indvendinger mod langtidsleje i sommerferien, og der var enighed om, at dette ikke var noget problem, da de fleste havde andre former for ferie-planer, og da langtidsleje-perioderne sidste sommer ikke havde været til stor gene og samtidig havde givet klubben en del penge, som hjalp med til at klare de mere stille perioder.


Lyngby Delebil, 9. maj 2004 - Link til hovedsiden.