Referat af extraordinær generalforsamling, Lyngby Delebil. Onsdag den 30. marts 2005

Til stede: Charlotte Lundberg Jacobsen, Kim Find Andersen, Hjalmar Christiansen.

Hjalmar blev valgt til referent

Vedtægtsændringsforslaget fra den ordinære generalforsamling den 9. marts blev enstemmigt vedtaget med det af Hjalmar fremsatte ændringsforslag, således at følgende vedtægternes punkt 3.5-7 affattes således:

3.5 Et medlem kan overgå til passivt medlemskab i en periode på minimum 6 måneder. Det forudsættes, at der er en person på venteliste, der vil indtræde i foreningen som aktivt medlem og at ønske om passivt medlemskab varsles med minimum 3 måneder. Ved overgang til passivt medlemskab afleveres nøgle til foreningens nøgleskabe.

3.6 Passive medlemmer betaler ikke månedligt kontingent, men har samme forpligtelser som andre medlemmer med hensyn til depositum. Passive medlemmer kan ikke gøre brug af foreningens biler og ejheller udøve stemmeret på generalforsamlingen.

3.7 Et passivt medlem kan overgå til aktivt medlemskab, når ønsket om aktivt medlemskab er varslet med minimum 3 måneder og når foreningen har plads til flere aktive medlemmer, eksempelvis i forbindelse med udvidelse med en bil mere. I den forbindelse vil et passivt medlem med ønske om igen at blive aktivt have fortrinsret over personer på ventelisten.

Således opfattet af

Hjalmar
Lyngby Delebil, 18. april 2005 - Link til hovedsiden.