Generalforsamling, Lyngby Delebil. Onsdag den 8. marts 2007

Til stede: Hjalmar, Kim, Birger, Karsten, Lis, Tine, Yvonne, Steen, Gerald. Afbud fra Bodil, Charlotte, Siff, Dot

 1. Valg af dirigent
 2. Kim meldte sig som dirigent
  Yvonne meldte sig som referent

 3. Bestyrelsens beretning
 4. Hjalmar gjorde kort rede for året 2006 og gennemgik forenings reservationsandel, der bl.a. viste en meget høj belægningsprocent i juli i modsætning til tidligere år.
  Året sluttede med 25 medlemmer, men har været oppe på 27 medlemmer.

 5. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
 6. Hjalmar gennemgik årsregnskabet, herunder reservationsandel, der bl.a. viste en meget høj belægningsprocent i juli i modsætning til tidligere år.
  Udgifter til billeasing udgør 74% af foreningens udgifter. Benzinudgifter udgør ca. 18 procent.
  Årets resultat udgør kr. 32.294. Det gode resultat skyldes primært den høje belægningsprocent i juli.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 7. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøj samt fastsættelse af kontingent.
 8. Budgetudkast for 2007 blev gennemgået.
  Regnskab opdelt pr. bil blev gennemgået. Ingen af foreningens biler ”hviler i sig selv”. Kun i kraft af medlemskontingentet gives et overskud.
  Prislisten for 2007 blev godkendt. Prislisten er uændret i forhold til 2006.
  Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 9. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.
 10. Bestyrelsen bemyndiges til at leje ekstra biler i sommerferieperioden (ultimo juni til primo ugust = ca. 6 uger) såfremt det skønnes nødvendigt.

  Foreningen har indhæntet et leasingtilbud på en Punto. Tilbuddet er en anelse billigere end de nuværende aftaler for samme bil. Bestyrelsen bemyndiges til at lease endnu en Punto. Bilen skal holde i Lyngby indtil en standplads etableres ved Sorgenfri Station. Puntoen forventes leaset inden Påske.

  Punkt 6d på indkaldelsen blev behandlet her under punkt 5
  6.d.1. Vinterdæk: bestyrelsen vil forsøge at finde en løsning på Vinterdæk-problematiken inden 1. november. Leasingfirmaet har givet et tilbud på 4.500, men det er uklart om prisen er pr. år eller om det dækker hele leasingperioden, fx 3 år.
  6.d.1. Snekæder: Snekæder koster ca. 800 kr. pr. sæt. Det koster ca. 200 kr./uge at leje et sæt. Det blev vedtaget at købe et sæt snekæder til både Puntoen og Astraen. Snekæderne, der vil blive opbevaret hos et bestyrelsesmedlem, placeres i bilerne i vinterperioden.
  6.d.2. Tagboks: Bestyrelsen bemyndiges til at købe en tagboks, der både kan bruges til Astraen og Puntoen. Der skal således også købes beslag og bøjler til begge biler. I den forbindelse skal selvrisikoen genvurderes af Leasingselskabet. Max beløb bemyndiget til køb af udstyret er kr. 10.000. Siff har tilbudt, at tagboksen kan står hos hende.
  6.d.3. Barnesæder: Sørger det enkelte medlem for. Medlemmer kan låne sig frem hos hinanden.
  6.d.4. Faderne kan indkøbe skovle der kan ligge i bilen når det er nødvendigt. (max 200 kr.)
  6.d.5. En lille anhænger har foreningen ikke plads til. Det anbefaldes medlemmerne selv at låne/leje. I Silvan og Ikea kan dette gøres gratis.

 11. Forslag fra medlemmerne
 12. Se indkaldelsen.
  6a) Det blev vedtaget, at der fremover udbetales skattefri telefongodtgørelse på 500 kr til hver fadder og hvert bestyrelsesmedlem. Telefongodtgørelsen dækker også for brug af mobiltelefon og internet, men ikke porto og kontorartikler. Beløbet udbetales hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen, bagud dækkende de forløbne 12 måneder.
  6b) Ændring af vedtægternes pkt. 11.2.
  Karsten gjorde opmærksom på at tekste i punt 4 skal rettes til "køretøjER". Punkt 4 på dagsorden kommer således til at lyde:
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af kontingent.
  Karsten foreslog at punkt 8 på dagsorden blev rettet til: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Dette foreslag blev afvist af diagenten, da det ikke var med på indkaldelsen.
  Foreslag med rettelse blev enstemmigt vedtaget. Der var dog ikke det nødvendige 2/3 fremmøde og der vil derfor blive indkaldt til extraordinær generalforsamling. Indkaldelse følger.
  Kim konstaterede at punkt 8 på dagsorden om valg af revisor ikke hænger sammen med vedtægternes punkt 14.6 der siger at bestyrelsen antager en statsautoriseret revisor.
  6c) Betaling via PBS. Den Danske Bank tager sig p.t. godt betalt for betaling via PBS, hvorfor der for nærværende ikke er interesse herfor. Formanden følger dog situationen nøje.
  6d) Fællesudstyr: se under pkt. 5.
  6e) Spiritusgrænsen ændres til færdselslovens grænse.
  6f) Efter nogen kraftige menings udvækslinger for og imod foreslaget blev det trukket tilbage.

 13. Valg af bestyrelse
 14. Bestyrelsen skal bestå af 2-4 medlemmer. Charlotte, Kim og Hjalmar vil alle gerne fortsætte i bestyrelsen. Steen vil gerne være bestyrelsesmedlem, hvilket blev vedtaget.

  Karsten opfordrede bestyrelsen til at havde mere styr på hvornår de enkelte bestyrrelses medlemmer er på valg.
  (Kim: ved at kikke i tideligere referater mener jer at Charlotte og Hjalmar blem valgt i 2006 og Kim i år 2005)

  Karsten blev enstemmigt valgt til revisor. Yvonne blev valgt som revisorsuppleant.

 15. Eventuelt
 16. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig som faddere, da bestyrelsesarbejde kombineret med fadderskab kan være tidskrævende.

Lyngby Delebil, 13. marts 2007