Lyngby Delebil

Medlemsvilkår for Lyngby Delebil

§ 1 Generelle rettigheder og pligter

1.1. Når et medlem har betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige, opkrævede kontingent og forsikringsbidrag i henhold til den gældende prisliste, kan vedkommende føre Lyngby Delebils køretøjer i henhold til nærværende vilkår.

1.2. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de gældende vedtægter, prisliste, instruktionsbøger, forsikringsbetingelser, private og offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af leasingbilen samt nærværende medlemsvilkår. Overholder et medlem ikke disse regler, forskrifter, betingelser eller vilkår, pådrager medlemmet sig et økonomisk ansvar jf. Vedtægternes § 7.1.

1.3. Ethvert medlem skal have internetadgang og en mailboks. Hvis man som medlem ikke længere opfylder kravet om gyldigt kørekort eller fungerende mailboks, skal man omgående underrette bestyrelsen herom. Ethvert medlem har pligt til at påse, at klubbens oplysninger om medlemmets adresse, telefon og mail til enhver tid er korrekte. Et medlem har pligt til straks at underrette bestyrelsen herom, hvis medlemmet

 • tidligere er straffet for grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven,
 • aktuelt er sigtet, tiltalt eller tidligere straffet for vanvidskørsel efter færdselsloven,
 • aktuelt er sigtet, tiltalt eller tidligere straffet for uagtsom personskade under særligt skærpende omstændigheder efter straffeloven.
 • 1.4. Kun personer med ordinært medlemskab eller tillægsmedlemsskab af Lyngby Delebil må føre Lyngby Delebils køretøjer. Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig, at den anden fører har medbragt gyldigt kørekort og anvender køretøjet i overensstemmelse med pkt. 1.2.

  § 2 Nøgler

  2.1. Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse en nøgle til Lyngby Delebils nøgleskabe. Nøglen er fortsat Lyngby Delebils ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem. Der kan udleveres yderligere en nøgle pr. tillægsmedlem.

  2.2. Medlemmet skal opbevare nøglen forsvarligt. Lyngby Delebil skal straks informeres, såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarligt for eventuelle følger af, at en sådan oplysning ikke gives – eller gives for sent.

  2.3. Mistes eller beskadeliges en nøgle, betaler medlemmet en afgift til foreningen i henhold til den gældende prisliste.

  2.4. Kopiering af nøgler til nøgleskabe må kun finde sted på bestyrelsens foranledning.

  § 3 Standplads

  3.1. Lyngby Delebils køretøjer har hver en standplads, der fremgår af foreningens informationsmateriale til medlemmerne. Et køretøj og det tilhørende brændstofkort afhentes på sin standplads og afleveres samme sted efter endt brug.

  § 4 Betingelser for brug af køretøjer

  4.1. Køretøjer og øvrigt udstyr må kun benyttes efter forudgående reservation. Hvis et køretøj benyttes udenfor den reserverede periode eller helt uden reservation, opkræves et administrationsgebyr i henhold til den gældende prisliste. Gebyrets størrelse er afhængigt af, hvordan medlemmet samarbejder med klubben om sagens behandling. Medlemmet er desuden pligtig at betale enhver merudgift, man herved påfører klubben eller andre medlemmer jf. bl.a. punkt 6.3.

  4.2. Et begrænset medlemskab giver kun ret til at bruge foreningens køretøjer i begrænsede tidsrum. De nærmere tidsbegrænsninger fremgår af den gældende prisliste. Anvendelse af køretøjer udenfor begrænsningerne betragtes og behandles som kørsel uden reservation jf. 4.1.

  § 5 Reservation af køretøj

  5.1. Det enkelte medlem reserverer selv et køretøj i Lyngby Delebils reservationssystem.

  5.2. Reservationer kan ændres eller aflyses, frem til umiddelbart før. Når en reservation er påbegyndt, kan kun sluttidspunktet ændres.

  5.3. Ved ændring eller aflysning mindre end 14 døgn før, opkræves aflysningsgebyr i henhold til den gældende prisliste. Aflysningsgebyr opkræves kun i det omfang, køretøjet ikke reserveres til anden side.

  § 6 Kontrol af køretøj før brug

  6.1. Medlemmet skal kontrollere køretøjets stand forinden brug. Indvendigt såvel som udvendigt kontrolleres for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl – ud over de allerede registrerede – skal registreres i kørebogen. Føreren er ansvarlig for at sikre, at køretøjet er lovligt at køre i.

  6.2. Inden køretøjet tages i brug, udfyldes kørebogen med navn, km-tal og tidspunkt for turens begyndelse. Det kontrolleres, om den tidligere fører har noteret korrekt "slutkm" svarende til det nuværende "startkm".

  6.3. Såfremt et reserveret køretøj ikke er til rådighed på grund af en teknisk fejl eller et andet medlems forsømmelse, dækker klubben rimelige udgifter til alternativ transport. Det påhviler medlemmet at søge en rimelig løsning og at dokumentere evt. udgifter hertil.

  6.4. Klubbens bestyrelse kan afvise udgifter opstået som følge af punkt 4.1 eller 6.3, som ikke står i rimeligt forhold til den konkrete situation.

  § 7 Brug af køretøjer

  7.1. Al anvendelse af køretøjer og øvrigt udstyr skal ske med omtanke og forsigtighed.

  7.2. Alle medlemmer bidrager til den daglige drift ved mindst én gang om året at vaske/støvsuge en af foreningens biler. - Klubben betaler naturligvis udgiften hertil.

  7.3. Under kørsel i et af Lyngby Delebils køretøjer, skal

  • føreren på forlangende over for politiet kunne dokumentere sin ret til at råde over køretøjet ved enten kørebogsblad, lejekontrakt eller opslag på klubbens hjemmeside.
  • lejeren (medlemmet) efter anmodning fra politiet oplyse, hvilke personer der som førere har benyttet køretøjet i den periode, hvor den pågældende har rådet over køretøjet.

  7.4. Lyngby Delebils køretøjer er røgfri og dyrefri. Dyr kan dog medtages i en dertil indrettet transportkasse, såfremt medlemmet efterfølgende støvsuger bilen. Bestyrelsen kan dog beslutte, at dyr er tilladt i enkelte køretøjer. Dette vil fremgå af foreningens informationsmateriale til medlemmerne.

  7.5. Lyngby Delebils køretøjer må ikke benyttes til

  • person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte
  • at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer, der overholder vægt og mål må dog slæbes, jf. instruktionsbogen.
  • entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.

  7.6. Lyngby Delebils køretøjer må anvendes til kørsel i udlandet efter retningslinier udarbejdet af bestyrelsen. Disse retningslinier omfatter bl.a. begrænsninger for hvilke lande, de enkelte biler må køres i. Som udgangspunkt kan der køres i hele Skandinavien og Vesteuropa, bortset fra Storbritannien. Se Kørsel i udlandet.

  § 8 Aflevering af køretøj

  8.1. Medlemmet skal aflevere køretøjet senest ved udløb af den reserverede periode.

  8.2. Aflevering er kun korrekt, hvis

  • køretøjet er lovligt parkeret på sin standplads i aflåst stand,
  • køretøjet indeholder alle de tilhørende papirer,
  • turen er registreret i kørebogen, jf. §§ 6.1-6.2,
  • køretøjet er kontrolleret for skrammer, buler, fejl og mangler, og disse er anført i kørebogen,
  • tanken er minimum 1/4 fuld,
  • køretøjet er tømt for affald og egne effekter og fremtræder pænt og køreklart,
  • køretøjet indeholder alt tilhørende udstyr som beskrevet i logbogen,
  • nøglen er lagt i nøgleboksen og benzinkort i bilen eller lagt i nøgleboks.

  8.3. Hvis et medlem bliver bekendt med en defekt ved et af foreningens køretøjer, der gør køretøjet ulovligt at køre i eller udgør en alvorlig ulempe for efterfølgende brugere, og denne defekt ikke umiddelbart kan udbedres, har medlemmet pligt til straks at

  • anmelde defekten til fadderen.
  • orientere de nærmeste efterfølgende brugere.

  8.4. Ved mangelfuld aflevering pålægges medlemmet et gebyr i henhold til den gældende prisliste.

  § 9 Skader og uheld mv.

  9.1. Lyngby Delebil sørger for sædvanlig, regelmæssig service på køretøjerne. Lyngby Delebil kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgevirkninger af fejl på klubbens køretøjer.

  9.2. Lyngby Delebil yder fuld og ubegrænset vejhjælp. Vejledning om og kontaktoplysninger til vejhjælp findes i køretøjets logbog.

  9.3. Ved fejl, sammenbrud, ulykker og skader på køretøj skal klubbens leverandør straks kontaktes. Fremgangsmåden er beskrevet i køretøjets logbog. Man må ikke selv begynde at reparere på køretøjet.

  9.4. Medlemmet skal så vidt muligt begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt efter nærmere aftale med klubben, hvis det kan godtgøres, at der ikke er nogen risiko ved det.

  9.5. Klubben tilbyder normalt en erstatningsbil, hvis videre kørsel ikke er mulig. Det kan dog ikke garanteres, at erstatningsbilen er samme størrelse eller type.

  9.6. I tilfælde af skade er medlemmet forpligtet til

  • omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er sket personskade,
  • at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner,
  • ikke at anerkende ansvar eller skyld,
  • ikke at forlade køretøjet, før det er sikret forsvarligt,
  • at udfylde skadesanmeldelse (ligger i køretøjet) med en udførlig beskrivelse af uheldet.

  9.7. I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtiget til at betale de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt nærværende medlemsvilkår, kontraktmæssige forpligtelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til selvrisikoen for skader mv., som medlemmet har haft indflydelse på, i henhold til den gældende prisliste.

  9.8. Lyngby Delebil oplyser på anfordring politi og retsmyndigheder om, hvilket medlem, der i en given periode har reserveret et køretøj. Et medlem, der er involveret i en færdselsforseelse i et køretøj fra Lyngby Delebil, skal betale administrationsudgifter for Lyngby Delebils medvirken i behandling af sagen, i henhold til den gældende prisliste.

  9.9 Et medlem er ansvarligt over for klubben for enhver skade, som en anden fører af køretøjet i henhold til punkt 1.4 pådrager Lyngby Delebil, som om det var medlemmet selv, der førte køretøjet.

  § 10 Betaling for kørsel

  10.1. For brug af køretøjerne opkræves km-afgift og tidsafgift i henhold til den gældende prisliste. Udgifter til brændstof og alle øvrige forbrugsstoffer er inkluderet i km-afgiften. Medlemmet skal dog selv betale eventuelle bro-, vej- og parkeringsafgifter. Dette gælder også bøder udstedt af offentlige myndigheder. Medlemmet hæfter for disse afgifter eller bøder uanset, om klubben eventuelt måtte ifalde et betinget, objektivt strafansvar for den forseelse, der udløste afgiften eller bøden.

  10.2. Lyngby Delebil fremsender fakturaer for kontingent, brugsafgifter mv., og fremsendelse sker normalt pr. mail. Opkrævede beløb er forfaldne til betaling med en nærmere angivet frist.

  10.3. Klubben er berettiget til at opkræve à conto beløb, såfremt et medlem har et køretøj i meget lang tid, eller generelt for at begrænse udestående tilgodehavender hos medlemmet.

  10.4. Hvis et medlem ikke betaler forfaldne beløb til den angivne betalingsfrist, er klubben berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til renteloven, samt til at suspendere medlemskabet frem til, at beløbene er modtaget.

  10.5. Hvis et medlem har udgifter, som klubben skal betale jf. punkt 10.1, er det medlemmets ansvar at overbringe kassereren et gyldigt bilag, senest ved månedens udgang. Et bilag er kun gyldigt, såfremt det mindst indeholder oplysning om

  • hvad der er købt (kategorier som 'diesel' accepteres),
  • hvor det er købt (adresse eller firma),
  • hvornår det er købt (dato),
  • salgsstedets SE-nummer og helst også udspecificeret moms,
  • navn/medlemsnr. samt eventuelt hvilken bil/reservation, påført bagsiden af bilaget.
  Hvis udlægget er i anden valuta end danske kroner, omregnes med Nationalbankens middelkurs den pågældende dag.

  10.6. Bestyrelsen/kassereren er berettiget til at afvise ethvert bilag, som ikke opfylder betingelserne i punkt 10.5, eller som ikke er i overensstemmelse med klubbens interesser eller formål.

  10.7. Bestyrelsen/kassereren er berettiget til at modregne refusion af et medlems udgifter i henhold til punkt 10.5 i fakturaer i henhold til punkt 10.2, og det sker normalt i førstkommende faktura.

  § 11 Anvendelse af biler i andre delebilklubber

  11.1. Lyngby Delebil har ingen aftaler med andre delebilklubber om gensidig reservation og brug af klubbernes køretøjer.

  § 12 Afgørelse af tvister

  12.1. Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prisliste m.v. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side.

  § 13 Ændringer i aftalegrundlaget

  13.1. Enhver aftale mellem foreningen og dens medlemmer, hvorved de gældende vedtægter, medlemsvilkår, prisliste m.v. er fraveget, skal være skriftlig.


  Således vedtaget på generalforsamlingen 16.03.2015.
  Medlemsvilkårene erstatter i sin helhed medlemsvilkår vedtaget på GF 2008.
  §4.2 vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 08.09.2016.
  §1.5 udgået på generalforsamlingen 06.09.2021.
  §1.2 og 1.3 udvidet på generalforsamlingen 14.03.2022.